Стандарти и принципи на работа

Като принадлежаща към школата на транзакционния анализ, в моята практика аз се опирам на философските принципи, лежащи в основата му:

 • Всеки индивид има стойност като човек.
 • Всеки човек има способността да мисли.
 • Всеки човек решава какъв да бъде животът му и може да променя решенията си.
 • Всеки човек е отговорен за поведението си.
 • Всяка постъпка е полезно да бъде обект на договаряне.

Отношенията ми с клиентите се опират на ясен договор за това, какво искат да постигнат, кои са техните терапевтични цели и каква е моята роля в процеса на терапията.

Като член на Българската асоциация по транзакционен анализ, в работата си се ръководя от етичните принципи на нашата професия:

 • Компетентност – приемам да работя с клиенти, само ако съм сигурна, че техният случай отговаря на моите професионални компетентности. Ако не съм сигурна, че мога да отговоря на заявката на клиентите, ги пренасочвам към друг колега, който има нужната подготовка и знания.
 • Защита – моята работна среда е така организирана, че да предложи сигурност на моите клиенти. Не влизам в отношения с клиентите си, които биха могли да застрашат терапевтичния договор. Информацията за личността на клиента и съдържанието на сесиите е поверителна. Поверителността продължава и след приключване на терапевтичния ни договор. Изключения се правят само с информираното съгласие на клиентите или в случаи, когато законите на нашата страна го изискват.
 • Уважение – стремя се да разбирам мнението на клиентите си и го зачитам, дори да не съм съгласна с него. Осигурявам здравословно и професионално обкръжение и предоставям възможно най-добрите си услуги. Старая се да създам атмосфера на доверие и подкрепа, които да подпомогнат личностното опознаване и израстване.
 • Овластяване – аз подпомагам израстването на всеки човек, с когото имам терапевтичен договор и се посвещавам на работа, чрез която той да развие или повиши съзнанието си за лично достойнство, отговорност и права.
 • Отговорност – наясно съм с последствията от моите действия и ориентирам професионалното си поведение така, че да не нанасям преднамерена или умишлена вреда на клиентите си.
 • Ангажираност във взаимоотношенията – във връзката ми с клиентите се старая да развия интерес към тях, към личния им свят и към тяхното благосъстояние.

Аз съм супервизиран транзакционен аналитик в областта на психотерапията (STA – P) и в моята професионална практика следвам  националните и европейските стандарти. Имам необходимото образование, следдипломна квалификация,  допълнителни специализации, личен опит  и лична терапия, за да практикувам професията си.  Моят супервайзор е Bruno de Raemy,  PTSTA – P, от Швейцария.